Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2021, 5,2 εκατομμύρια γυναίκες και 3,6 εκατομμύρια άνδρες ηλικίας 15-74 ετών στην ΕΕ ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν διακρίσεις στο χώρο εργασίας τους.

Τα αποτελέσματα από την ενότητα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (EU-LFS) που εφαρμόστηκε το 2021 δείχνουν ότι το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν διακρίσεις στην εργασία ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα γέννησης.

Στην ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά τόσο για τους άνδρες (7,7%) όσο και για τις γυναίκες (8,8%) που αισθάνονται διακρίσεις στην εργασία καταγράφηκαν μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ, ενώ ακολουθούν εκείνοι που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ (5,4% για τους άνδρες και 7,5% για τις γυναίκες).

Σε απόλυτους αριθμούς, σημαίνει ότι 618.200 άνδρες και 564.600 γυναίκες που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ και 193.500 άνδρες και 256.200 γυναίκες που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν διακρίσεις στην εργασία τους.

Ο κύριος λόγος για τις διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν η ξένη καταγωγή τους. Οι άνδρες που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ και ανέφεραν διακρίσεις για αυτόν τον λόγο είχαν υψηλότερο ποσοστό από τις γυναίκες, 6,0% σε σύγκριση με 5,0%. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι 481.700 άνδρες και 322.800 γυναίκες που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν διακρίσεις στην εργασία λόγω της αλλοδαπής καταγωγής τους.

Ταυτόχρονα, οι γυναίκες που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ που ανέφεραν διακρίσεις λόγω της αλλοδαπής καταγωγής τους είχαν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες (3,4% έναντι 3,2%, ή 115.900 γυναίκες έναντι 114.800 ανδρών). Επιπλέον, το συνολικό ποσοστό των γυναικών που είχαν αναφέρει διακρίσεις στην εργασία ήταν υψηλότερο από αυτό των ανδρών, ανεξάρτητα από τη χώρα γέννησης. κυρίως λόγω του ποσοστού των γυναικών που αναφέρουν διακρίσεις λόγω φύλου.

Μεταξύ ανδρών και γυναικών από χώρα εκτός ΕΕ ή άλλη χώρα της ΕΕ, δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με εργαζόμενους που ανέφεραν διακρίσεις λόγω ηλικίας ή αναπηρίας.