Το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας του COVID-19, περίπου 127 κιλά (kg) τροφίμων ανά κάτοικο σπαταλήθηκαν στην ΕΕ. Τα νοικοκυριά παρήγαγαν το 55% των απορριμμάτων τροφίμων, αντιστοιχώντας σε 70 κιλά ανά κάτοικο.

Τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων είναι σχεδόν διπλάσια από τα απορρίμματα τροφίμων που προέρχονται από τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και παρασκευής προϊόντων διατροφής και ποτών (14 kg και 23 kg ανά κάτοικο· 11 % και 18 % αντίστοιχα), τομείς στους οποίους υπάρχουν στρατηγικές για τη μείωση απόβλητα τροφίμων, για παράδειγμα με τη χρήση απορριπτόμενων εξαρτημάτων ως υποπροϊόντων. Τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες τροφίμων αντιπροσώπευαν 12 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο (9 %), ενώ η λιανική και η λοιπή διανομή τροφίμων ήταν ο τομέας με τη μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων (9 κιλά, 7 %).

Πηγή: Eurostat  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220925-2