Το Κοινοβούλιο θέλει να θεσπίσει νέους κανόνες που να καθιστούν τις εταιρείες υπόλογες για τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών προτύπων.

Στις 10 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του ως προς τη διαμόρφωση νέων κανόνων εταιρικής υπευθυνότητας. Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της θέσπισης νόμου που θα υποχρεώνει τις μεγαλύτερες εταιρείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι οι αλυσίδες αξίες τους συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εισάγοντας λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, βάσει των κλιματικών στόχων της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ευελπιστεί να θέσει τέλος στο "οικολογικό ξέπλυμα". Οι απαιτήσεις έχουν κι ως στόχο να ενισχύσουν την κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ και να θέσουν τις βάσεις για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Δεσμευτικοί κανόνες με παγκόσμιο αντίκτυπο

 Οι κανόνες θα ισχύουν για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις της ΕΕ, είτε είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια είτε όχι. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα τους δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής.

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, οι δεσμευτικοί κανόνες πρέπει να υπερβαίνουν τα σύνορα της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι εταιρείες εκτός ΕΕ με σημαντική δραστηριότητα στην ΕΕ (με κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ) θα οφείλουν επίσης να συμμορφωθούν.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη σύμφωνα με την οποία μόνο μία στις τρεις εταιρείες στην ΕΕ τηρεί κανόνες δέουσας επιμέλειας ενώ το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υποστηρίζει τη θέσπιση κανόνων δέουσας επιμέλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Μάρτιο του 2021, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να προτείνει νόμο για την καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θυμάτων πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, καθώς και την κατάργηση των εισαγωγών που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η εξαναγκαστική εργασία.