Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023 για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας. Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει βιώσιμη την αλιεία σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για το 2030, η οποία είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. 

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε σχετικά: «Με την παρούσα πρόταση επιδιώκεται ο φιλόδοξος στόχος μας για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις θετικές τάσεις των τελευταίων ετών και να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την αποκατάσταση των αποθεμάτων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.»

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία που εισήχθησαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 με βάση τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, π.χ. αλιευτική προσπάθεια για μηχανότρατες και παραγαδιάρικα, καθώς και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) —η μέγιστη ποσότητα ιχθύων που μπορούν να αλιεύονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος— το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mesogeios-kai-eyxeinos-pontos-i-epitropi-proteinei-alieytikes-dynatotites-gia-2023-2022-10-14_el