Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF SE («BASF»), ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, με στόχο την απανθρακοποίηση των χημικών διαδικασιών παραγωγής και την προαγωγή της χρήσης του υδρογόνου στις μεταφορές.

Το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για το υδρογόνο  και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα στον τομέα του που υιοθετούν μια καινοτόμο τεχνολογία. Το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. Επιπλέον, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο εντός της ΕΕ.