Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τρόπους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτική υποστήριξη στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνουν ορισμούς τεχνικών εννοιών, ασκήσεις για την τάξη και τρόπους για την ενθάρρυνση της υγιούς συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Αυτή η εργαλειοθήκη καλύπτει τρία κύρια θέματα: ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και εκτίμηση και αξιολόγηση του ψηφιακού γραμματισμού.

Αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13 ετών δείχνει έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων όταν εξετάζεται στην πράξη, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών στην ΕΕ που ανέφεραν ότι διδάσκονται πώς να εντοπίζουν αν μια πληροφορία είναι υποκειμενική ή μεροληπτική είναι μόλις λίγο παραπάνω από το 50 %. Υπάρχει επομένως σαφής ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι αντιστάσεις και θα αυξηθεί η δυνατότητα για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή θα επενδύσει περαιτέρω σε αυτόν τον σκοπό μέσω του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Erasmus+ για το 2023, το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση για μεγάλης κλίμακας μελλοντοστρεφή έργα με έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.