Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τις συσκευασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της συνεχώς αυξανόμενης πηγής αποβλήτων και απογοήτευσης των καταναλωτών. Κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος παράγει ετησίως σχεδόν 180 kg απορριμμάτων συσκευασιών. Οι συσκευασίες είναι ένα από τα κύρια προϊόντα που χρησιμοποιούν παρθένα υλικά, καθώς το 40 % των πλαστικών υλών και το 50 % του χαρτιού που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προορίζονται για συσκευασίες. Αν δεν αναληφθεί δράση, η ΕΕ θα σημειώσει πρόσθετη αύξηση κατά 19 % στα απορρίμματα συσκευασιών έως το 2030, ενώ στην περίπτωση των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, αύξηση ακόμη και κατά 46 %.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ανάσχεση αυτής της τάσης. Θα εξασφαλίσουν στους καταναλωτές επιλογές επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιώνθα τους απαλλάξουν από περιττές συσκευασίες, θα περιορίσουν τις υπερβολικές συσκευασίες και θα παρέχουν σαφείς επισημάνσεις για την προώθηση της ορθής ανακύκλωσης. Όσον αφορά τη βιομηχανία, θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις, θα μειώσουν την ανάγκη για παρθένα υλικά, θα ενισχύσουν την ικανότητα ανακύκλωσης της Ευρώπης και θα καταστήσουν την Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από πρωτογενείς πόρους και εξωτερικούς προμηθευτές. Οι κανόνες αυτοί θα θέσουν τον τομέα των συσκευασιών σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η Επιτροπή θα παράσχει επίσης σαφήνεια στους καταναλωτές και τη βιομηχανία σχετικά με τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα λιπασματοποιήσιμα και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά: με τον καθορισμό των εφαρμογών για τις οποίες οι εν λόγω πλαστικές ύλες είναι πραγματικά επωφελείς για το περιβάλλον και του τρόπου σχεδιασμού, διάθεσης και ανακύκλωσής τους.

Οι προτάσεις αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του στόχου του να καταστούν τα βιώσιμα προϊόντα κανόνας. Ανταποκρίνονται επίσης σε συγκεκριμένα αιτήματα των Ευρωπαίων, όπως εκφράστηκαν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασιών, ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και της επαναπλήρωσης και εξασφάλιση της δυνατότητας ανακύκλωσης όλων των συσκευασιών έως το 2030

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών έχει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασιών: μείωση της ποσότητάς τους, περιορισμό των περιττών συσκευασιών και προώθηση λύσεων επαναχρησιμοποιήσιμων και επαναπληρούμενων συσκευασιών. Δεύτερον, ενίσχυση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας («κλειστού βρόχου»): να καταστούν ανακυκλώσιμεςόλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Και τέλος, μείωση της ανάγκης για πρωτογενείς φυσικούς πόρους και δημιουργία μιας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών που λειτουργεί εύρυθμα, αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες μέσω υποχρεωτικών στόχων.
 

 Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Τέλος στις περιττές συσκευασίες, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης (europa.eu)