Στις 29 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP), ο οποίος προβλέπει νομικά δεσμευτική υποχρέωση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα. Αν και γενικά οι έμμονοι οργανικοί ρύποι δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να εντοπίζονται σε απόβλητα που προκύπτουν από τη διάθεση ορισμένων βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Ο νέος κανονισμός θεσπίζει, για πρώτη φορά, όρια για ορισμένες από τις εν λόγω χημικές ουσίες στα απόβλητα και τα καθιστά αυστηρότερα για άλλες που έχουν ήδη ρυθμιστεί. Τα υφιστάμενα όρια έχουν καταστεί αυστηρότερα για πέντε ουσίες και έχουν συμφωνηθεί νέα όρια για τέσσερις νέες ουσίες που μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα, σε αδιάβροχα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και αφρούς πυρόσβεσης, σε επεξεργασμένα ξύλα και σε άλλα υλικά. Ο περιορισμός της παρουσίας αυτών των χημικών ουσιών στα απόβλητα θα αποτρέψει την εκ νέου είσοδό τους στην οικονομία.

Οι νέοι κανόνες στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα και να ηγηθεί της πορείας προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες σε διεθνές επίπεδο. Οι περισσότερες από τις διατάξεις του κανονισμού θα τεθούν σε εφαρμογή 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του στις 29 Δεκεμβρίου.

Συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εφοδιασμού με ασφαλείς δευτερογενείς πρώτες ύλες χωρίς τοξικές ουσίες, ο κανονισμός διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων.