Το FIN-NET είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από εθνικούς φορείς αρμόδιους για την εξωδικαστική διεκπεραίωση καταγγελιών καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Το δίκτυο καλύπτει τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή 

  • την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  • την Ισλανδία 

  • το Λιχτενστάιν 

  • τη Νορβηγία 

Το FIN-NET δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001 για να 

  • προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διαμεσολαβητών του τομέα χρηματοπιστωτικών διαφορών και 

  • να παρέχει στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διασυνοριακών διαφορών που σχετίζονται με την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Μέλη του FIN-NET στην Ελλάδα: 

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:τράπεζες, εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματομεσιτικές εταιρείες. 

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα:πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, κινητές αξίες, οι περισσότερες επενδύσεις, ορισμένες συντάξεις. 

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία:ελληνικά και αγγλικά 

E-mail:info@hobis.gr 

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο 

Βίντεο à https://youtu.be/92ExFQQmaFI