Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, ανακοινώνει 10 σχέδια Erasmus+ που θα δοκιμάσουν νέες μορφές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέφθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια πριν από μόλις ένα έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Έξι από τα επιλεγμένα σχέδια θα εξετάσουν, θα δοκιμάσουν και θα διευκολύνουν την απονομή σήματος κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου. Το πιστοποιητικό αυτό θα συμπληρώνει τα προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει κοινής δέσμης ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα έχουν συνδιαμορφωθεί. Τα άλλα τέσσερα σχέδια θα επιτρέψουν σε συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», να δοκιμάσουν νέες μορφές συνεργασίας, όπως ένα πιθανό ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις εν λόγω συμμαχίες.

Το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την κινητικότητα και τη συνεργασία των φοιτητών. Το σήμα θα αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησαν οι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν κοινό πρόγραμμα σε διάφορα ιδρύματα και σε διάφορες χώρες, σε διάφορες γλώσσες, επωφελούμενοι από τις ευκαιρίες κινητικότητας του εν λόγω προγράμματος και από διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, θα συμπληρώνει τα προσόντα που αποκτούν οι φοιτητές, όταν αποφοιτούν από κοινά προγράμματα στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το σήμα αυτό θα χορηγείται σε εθελοντική βάση ως βεβαίωση που πιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων, και θα βασίζεται σε κοινό σύνολο κριτηρίων. Τα επιλεγμένα σχέδια που θα ασχοληθούν με το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου θα υλοποιηθούν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Από τα δέκα σχέδια που επιλέχθηκαν σήμερα, τέσσερα θα επιτρέψουν σε συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δοκιμάσουν νέες μορφές συνεργασίας της ΕΕ, όπως ένα πιθανό ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις εν λόγω συμμαχίες. Στόχος του νομικού αυτού καθεστώτος είναι να δοθεί στις συμμαχίες των πανεπιστημίων, σε προαιρετική βάση, το περιθώριο να ενεργούν από κοινού, να λαμβάνουν κοινές στρατηγικές αποφάσεις, να πειραματίζονται με από κοινού προσλήψεις, να σχεδιάζουν κοινά προγράμματα σπουδών ή να συγκεντρώνουν πόρους και ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίας, δεδομένων, εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Κάθε επιλεγμένο πιλοτικό σχέδιο μπορεί να λάβει προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ για διάρκεια ενός έτους, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2023. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και/ή πανεπιστημιακές αρχές, τα σχέδια θα προσφέρουν τεκμηρίωση για τα επόμενα βήματα και θα διατυπώσουν προτάσεις προς την κατεύθυνση ενός πιθανού κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικού καθεστώτος για τις συμμαχίες σε συμφωνία με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα κράτη μέλη.

Οποιοδήποτε μελλοντικό βήμα δεν θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες εθνικές λύσεις, αλλά θα αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικών λύσεων, σε εθελοντική βάση, για τη διευκόλυνση της βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της θεσμικής αυτονομίας.

Ιστορικό

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιανουαρίου 2022 αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας γνήσιας ευρωπαϊκής διάστασης, βασισμένης σε κοινές αξίες, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τη στρατηγική αυτή, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μέλλον της Ευρώπης, που εγκρίθηκαν στις 5 Απριλίου 2022, καλούν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»:

  • για να διερευνηθούν κοινά κριτήρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυνητικό ευρωπαϊκό σήμα για κοινά προγράμματα. Αργότερα, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο σχεδιασμού και υλοποίησης, σε προαιρετική βάση, σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο ιδρυμάτων, κοινών πτυχίων σε όλα τα επίπεδα βάσει των ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα έχουν συνδιαμορφωθεί, σύμφωνα με τα υφιστάμενα μέσα της διαδικασίας της Μπολόνια· και 
  • για να ληφθούν μέτρα για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για μια βαθύτερη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη διακρατική συνεργασία και να σχεδιαστούν μέσα θεσμικής συνεργασίας, βάσει προκαταρκτικής διεξοδικής αξιολόγησης της αναγκαιότητας, των οφελών και της σκοπιμότητάς τους.

Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 5 Απριλίου 2022, συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν και να διευκολύνουν την απονομή σήματος κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, ώστε να καταστεί ευκολότερο για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε διακρατική συνεργασία να παρέχουν κοινά προγράμματα και να απονέμουν κοινά πτυχία, καθώς και να διερευνήσουν την ανάγκη και τη σκοπιμότητα των μέσων θεσμικής συνεργασίας, όπως ένα πιθανό νομικό καθεστώς για τις συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτή η ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πειραματισμό σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανταποκρίνεται στο προαναφερθέν κάλεσμα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2022, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ήταν η 6η Οκτωβρίου 2022. Στις 28 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρίαση για τους αιτούντες