Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη διασφάλιση κατώτατων μισθών που παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους τους εργαζομένους της ΕΕ. Η εργασιακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, και οι οικονομικές υφέσεις, όπως εκείνη που ακολούθησε την πανδημία του COVID-19, αναδεικνύουν τη σημασία του καθορισμού επαρκών κατώτατων μισθών για την προστασία των πιο ευάλωτων εργαζομένων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες για επαρκείς κατώτατους μισθούς για όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ. Προσδοκούν ότι οι νέοι κανόνες θα οδηγήσουν σε αύξηση των πραγματικών μισθών και μείωση του ανταγωνισμού ως προς το κόστος εργασίας στην ενιαία αγορά, καθώς και στον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (αφού σχεδόν το 60% των χαμηλόμισθων στην ΕΕ είναι γυναίκες).

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της ΕΕ υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Τι μέτρα συμπεριλαμβάνει η νέα νομοθεσία για τους κατώτατους μισθούς;

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο εθνικός νόμιμος κατώτατος μισθός διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Για την αξιολόγηση της επάρκειας, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξής εργαλεία:

  •  να καθορίσουν ένα "καλάθι αγαθών και υπηρεσιών" σε πραγματικές τιμές
  • να εφαρμόζουν ενδεικτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού
  • να συγκρίνουν τον ελάχιστο καθαρό μισθό με τον όριο της φτώχειας
  • να αξιολογούν την επάρκεια των κατώτατων μισθών σε σχέση με την αγοραστική τους δύναμη

Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν επίσης να λάβουν τα εξής μέτρα:

  • προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών
  • επικαιροποίηση κατώτατων μισθών ανά διετία τουλάχιστον, ή το πολύ κάθε τέσσερα χρόνια για τις χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
  • διενέργεια επιθεωρήσεων εργασίας για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων και την αντιμετώπιση των καταχρηστικών συνθηκών εργασίας
  • παροχή στους εργαζομένους πρόσβασης σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και δικαιώματος επανόρθωσης

Όλες οι χώρες θα έχουν τον ίδιο κατώτατο μισθό;

 Όχι. Κάθε χώρα θα καθορίσει το επίπεδο του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές της συνθήκες, την αγοραστική δύναμη των ελάχιστων αμοιβών, τα μακροπρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας και τις εθνικές εξελίξεις.

Γιατί είναι αναγκαία η διασφάλιση ενός κατώτατου μισθού σε επίπεδο ΕΕ;

Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη αμοιβή που οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν για την εργασία τους. Παρότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν κάποιο είδος κατώτατου μισθού, συχνά δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα διαβίωσης. Περίπου επτά στους 10 εργαζομένους που λαμβάνουν τον ελάχιστο μισθό στην ΕΕ δυσκολεύτηκαν να βγάλουν τα προς τα ζην το 2018.

Μάθετε πώς οι ευρωβουλευτές θέλουν να αντιμετωπίσουν την εργασιακή φτώχεια στην ΕΕ.

Κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ

 Οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί στις χώρες της ΕΕ για το 2021 κυμαίνονται από 332 ευρώ στη Βουλγαρία έως 2.256 ευρώ στο Λουξεμβούργο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο κόστος διαβίωσης.

Ανακαλύψτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς στις χώρες της ΕΕ.

Υπάρχουν δύο είδη κατώτατων μισθών στην ΕΕ:

  • Νόμιμος κατώτατος μισθός: Ο μισθός που καθορίζεται βάσει νόμου και υφίσταται σα περισσότερα κράτη μέλη
  • Μισθός βάσει συλλογικής σύμβασης: σε έξι κράτη μέλη (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Φιλανδία, Ιταλία και Σουηδία) η προστασία του κατώτατου μισθού παρέχεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών.