Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μεγαλύτερη, στα τελευταία 20 χρόνια, μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης, για πρώτη φορά, νέους κανόνες της ΕΕ για την καλή διαβίωση και την ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών που εκτρέφονται, διατηρούνται και διατίθενται στο εμπόριο, ως ζώα συντροφιάς, για οικονομικούς σκοπούς.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τα ζώα κατά τη μεταφορά, η οποία θα βελτιώσει την ευημερία των 1,6 δισεκατομμυρίων ζώων που μεταφέρονται εντός και από την ΕΕ κάθε χρόνο. Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι νέοι κανόνες για την καλή διαβίωση και την ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών θα καθιερώσουν, για πρώτη φορά, ενιαία πρότυπα της ΕΕ για την εκτροφή, τη στέγαση και τη μεταχείριση σκύλων και γατών σε εγκαταστάσεις εκτροφής, καταστήματα ζώων συντροφιάς και καταφύγια. Η ιχνηλασιμότητα των σκύλων και των γατών θα ενισχυθεί επίσης μέσω της υποχρεωτικής ταυτοποίησης και καταγραφής στις εθνικές βάσεις δεδομένων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και τον καλύτερο έλεγχο των συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων στις εγκαταστάσεις.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει και άλλες ενέργειες ως απάντηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Fur Free Europe» (Ευρώπη χωρίς γούνες) με την οποία ζητείταιη απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων από την ΕΕ και της πώλησης στην ενιαία αγορά προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία και αναγνωρίζει ότι η καλή διαβίωση των ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό μέλημα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Καλύτεροι κανόνες για τη μεταφορά ζώων

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τη μεταφορά ζώων είναι 20 ετών. Δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την τρέχουσα πραγματικότητα, τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και συμβουλές, τους στόχους βιωσιμότητας ή τις θεμιτές ανησυχίες των πολιτών μας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Η σημερινή πρόταση επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά:

  • Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και, κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης, σίτισης και ποτίσματος. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως οι μη απογαλακτισμένοι μόσχοι και τα κυοφορούντα ζώα.
  • Τα δικαιώματα για τη διασφάλιση του ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.
  • Η μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μόνο τη νύχτα, εάν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς. Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 °C, τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στο διαμέρισμα των ζώων, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από την έκθεση στον παγωμένο αέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω των -5 °C, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.
  • Οι κανόνες για την εξαγωγή ζώντων ζώων από την Ένωση θα καταστούν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της ΕΕ.
  • Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για τη μεταφορά των ζώων (π.χ. εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο· κεντρική βάση δεδομένων).

Καλύτερη διαβίωση σκύλων και γατών

Περίπου το 44 % των νοικοκυριών στην ΕΕ έχουν ζώο συντροφιάςΤο εμπόριο σκύλων και γατών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με ετήσια αξία 1,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων για την επαγγελματική εκτροφή, διατήρηση και πώληση σκύλων και γατών παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν επίσης εκτενείς αποδείξεις για πρακτικές που δεν σέβονται τα πρότυπα και καταχρηστική συμπεριφορά.

Επιπλέον, το παράνομο εμπόριο σκύλων και γατών έχει διογκωθεί, αφού επιταχύνθηκε με την ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον το 60 % του συνόλου των πωλήσεων σκύλων και γατών στην ΕΕ. Μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα καταγγέλλει την έκταση του παράνομου εμπορίου σκύλων και γατών, καθώς και τα υφιστάμενα κενά που επιτρέπουν να γίνεται τέτοιου είδους εμπόριο.

Η σημερινή πρόταση δεν παρουσιάζει νέους κανονισμούς για τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Καθιερώνει ενιαίους κανόνες της ΕΕ στον τομέα της καλής διαβίωσης των σκύλων και γατών που εκτρέφονται ή διατηρούνται σε εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, σε καταστήματα ζώων συντροφιάς και σε καταφύγια:

  • Για πρώτη φορά, θα ισχύουν ελάχιστα πρότυπα για την εκτροφήτη στέγαση, τη φροντίδα και τη θεραπεία των ζώων αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Οι αυστηρές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, σε συνδυασμό με τους αυτοματοποιημένους ελέγχους στις διαδικτυακές πωλήσεις, θα βοηθήσουν τις αρχές να ελέγχουν την εκτροφή και το εμπόριο σκύλων και γατών αλλά και τους αγοραστές να ελέγχουν την ορθότητα της ταυτοποίησης και της καταγραφής τους.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν κατάρτιση στους χειριστές ζώων και οποιοσδήποτε αγοράζει σκύλο ή γάτα θα ενημερώνεται σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.
  • Οι εισαγωγές σκύλων και γατών θα πρέπει να πληρούν ισοδύναμα πρότυπα καλής καλής διαβίωσης.

Απάντηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Fur Free Europe» (Ευρώπη χωρίς γούνες)

Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε επίσης σήμερα σε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η πρωτοβουλία «Ευρώπη χωρίς γούνες» καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την απαγόρευση: I) της διατήρησης και της θανάτωσης ζώων με μοναδικό ή κύριο σκοπό την παραγωγή γούνας και ii) τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ γούνας εκτρεφόμενων ζώων και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα. Η πρωτοβουλία εγείρει σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, τα οποία θα αξιολογήσει η Επιτροπή ακολουθώντας την προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία έχει ως βασική αρχή την παραδοχήότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η Επιτροπή έχει αναθέσει στην EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) να εκδώσει επιστημονική γνώμη σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους.  Με βάση αυτή την επιστημονική συμβολή και την εκτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, η Επιτροπή θα ανακοινώσει στη συνέχεια τις ενέργειες που θεωρεί καταλληλότερες.

Επόμενα βήματα

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η EFSA θα αρχίσει την επιστημονική αξιολόγησή της με βάση το αίτημα της Επιτροπής και θα εκδώσει επιστημονική γνώμη έως τον Μάρτιο του 2025.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες της σχετικά με άλλες προτάσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Δηλώσεις

Η καλή διαβίωση των ζώων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τους πολίτες της ΕΕ και επιθυμούν να υπάρξει βελτίωση στον τομέα αυτό. Aποτελεί πολιτική μας προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα. Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν σκύλο ή γάτα, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι σημερινές ενέργειές μας. Σήμερα, για πρώτη φορά, προτείνουμε κοινούς κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των εκατομμυρίων σκύλων και γατών που εκτρέφονται στην ΕΕ και την παροχή της τόσο αναγκαίας ασφάλειας για τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Επικαιροποιούμε, επίσης, τους κανόνες για τη μεταφορά των ζώων για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, ώστε να βελτιώσουμε την καλή διαβίωσή τους και να αποτρέψουμε την κακομεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Η καλή διαβίωση των ζώων δεν είναι απαραίτητη μόνο για την υγεία των ζώων, αλλά και για μια ανθρώπινη, υγιή και βιώσιμη κοινωνία.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 07/12/2023

 

Πάνω από το 80 % των πολιτών της ΕΕ επιθυμούν καλύτερη προστασία των ζώων. Σήμερα εγκρίνουμε μια πολύ σημαντική δέσμη κανόνων που διασφαλίζουν καλύτερη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Ο χρόνος ταξιδίου, ο χώρος ταξιδίου και οι θερμοκρασίες των μετακινήσεων θα προσαρμοστούν ώστε να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων. Επιπλέον, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά κανόνες που θα βελτιώσουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν εκτροφείς, καταστήματα ζώων συντροφιάς, πωλητές και καταφύγια στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου —τον σκύλο και τη γάτα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη φύση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, λέει πολλά για το είδος των ανθρώπων που είμαστε και χαίρομαι που σήμερα σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων.