Η πρόταση ευρωπαϊκής δήλωσης για την ποδηλασία,που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, αναγνωρίζει το ποδήλατο ως ένα βιώσιμο, προσβάσιμο, συμπεριληπτικό, οικονομικά προσιτό και υγιεινό μέσο μεταφοράς, με ισχυρή προστιθέμενη αξία για την οικονομία της ΕΕ. Η δήλωση περιέχει έναν κατάλογο των αρχών για την προώθηση της ποδηλασίας που θα κατευθύνουν τη μελλοντική δράση στην ΕΕ. Για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των ποδηλατικών υποδομών σε όλα τα κράτη μέλη απαιτούνται σαφείς δεσμεύσεις, όπως ασφαλή και συνεκτικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων στις πόλεις, καλύτερες συνδέσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες, ασφαλείς χώροι στάθμευσης, ανάπτυξη σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και ποδηλατόδρόμοι ταχείας κυκλοφορίας που συνδέουν τις πόλεις με τις αγροτικές περιοχές. 

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της ποδηλασίας, καθώς οι ποδηλάτες είναι ευάλωτοι σε ατυχήματα. Οι ποδηλάτες αντιπροσωπεύουν το 9% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ. Πέραν των ασφαλέστερων υποδομών, όπως προστατευμένων ποδηλατόδρομων, τόσο για τα ποδήλατα όσο και για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να ισχύουν όλα τα στοιχεία της προσέγγισης “ασφαλούς συστήματος”. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τήρηση ασφαλών ορίων ταχύτητας και η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου, καθώς και η ορθή εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η εν λόγω δήλωση θα συμβάλει όχι μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στην τόνωση της απασχόλησης υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων στον τομέα της φυσικής άσκησης και του ποδηλατικού τουρισμού. Το 2022 παρήχθησαν στην ΕΕ συνολικά 14,7 εκατομμύρια ποδήλατα, αριθμός αυξημένος κατά 29% από το 2012.» 

Η δήλωση για την ποδηλασία εγκρίθηκε σήμερα στο πλαίσιο των Ημερών Αστικής Κινητικότητας στη Σεβίλλη και των ευρύτερων προσπαθειών για την οδική ασφάλεια, όπως η εκστρατεία ΟΗΕ-JC Decaux για την Οδική Ασφάλεια. Οι προτεινόμενες αρχές θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την ποδηλασία μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Στο επόμενο στάδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν το κείμενο και να προσθέσουν περαιτέρω δεσμεύσεις, όπου απαιτείται, για την ενίσχυση της εφαρμογής της εν λόγω μη δεσμευτικής δήλωσης, η οποία θα υπογραφεί τελικά και από τα τρία θεσμικά όργανα.