Η Επιτροπή δημοσίευσε  την αξιολόγησή της σχετικά με τα προκαταρκτικά εθνικά σχέδια των κρατών μελών της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και εξέδωσε συστάσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις φιλοδοξίες τους σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 2030. Τα προκαταρκτικά επικαιροποιημένα ΕΣΕΚ μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 και στην εφαρμογή της πρόσφατα συμφωνηθείσας νομοθεσίας. Ωστόσο, υπάρχει σαφής ανάγκη για πρόσθετες προσπάθειες, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της COP28 και της παγκόσμιας έκκλησης για επιτάχυνση της δράσης εντός της τρέχουσας δεκαετίας.

Στη  αξιολόγηση η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να καταρτίσουν σαφέστερα σχέδια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Ζητά επίσης από τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν καλύτερα για να αυξήσουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενισχύσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Πρόσθετα μέτρα απαιτούνται επίσης για την ενδυνάμωση των καταναλωτών, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Θα χρειαστούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και να τονωθούν οι σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν τα τελικά επικαιροποιημένα ΕΣΕΚ τους έως τις 30 Ιουνίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και τις επιμέρους αξιολογήσεις.

Η  ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ των προκαταρκτικών ΕΣΕΚ συνοδεύεται από ένα σύνολο ειδικών ανά χώρα συστάσεων και εγγράφων εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με επιμέρους αξιολογήσεις για καθένα από τα 21 κράτη μέλη που υπέβαλαν τα προκαταρκτικά ΕΣΕΚ εγκαίρως για την εν λόγω αξιολόγηση. Συνοδεύεται επίσης από ένα περαιτέρω έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στα επιμέρους κράτη μέλη βάσει του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα.

Το πλήρες δελτίο Τύπου καθώς και οι ερωτήσεις και απαντήσεις είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.