Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε σήμερα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα. Η σύσταση της συμμαχίας είναι μία από τις βασικές δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2023.

Η συμμαχία θα φέρει σε επαφή όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και θα εργαστεί για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών. Θα προσδιορίσει τις προκλήσεις, τις προτεραιότητες δράσης και τις πιθανές λύσεις πολιτικής για το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας στην ΕΕ. Η συμμαχία είναι ένας συμβουλευτικός μηχανισμός που θα λειτουργεί επίσης ως δίκτυο για την επιτάχυνση της υλοποίησης της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

Μια νέα βιομηχανική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Η συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα θα καταστεί ο βιομηχανικός βραχίονας μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Θα εκπονήσει συστάσεις και θα παράσχει συμβουλές στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες ελλείψεις φαρμάκων. Με βάση τον ενωσιακό κατάλογο φαρμάκων κρίσιμης σημασίας τον οποίο δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τον Δεκέμβριο του 2023, η συμμαχία θα επικεντρωθεί στα φάρμακα με τον υψηλότερο κίνδυνο ελλείψεων και τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς.

Η συμμαχία θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για την παραγωγή των εν λόγω φαρμάκων, τη σύναψη συμβάσεων και τη χρηματοδότησηώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη στρατηγική αυτονομία του τομέα των φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Θα βασιστεί στην εμπειρία από άλλες συμμαχίες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μείζονες βιομηχανικές προκλήσεις (όπως οι συμμαχίες για τις μπαταρίες και τις κρίσιμες πρώτες ύλες) και θα μπορεί να αξιοποιήσει μια εργαλειοθήκη ποικίλων μέτρων πολιτικής, όπως:

  • Διερεύνηση τρόπων διαφοροποίησης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μέσω στρατηγικών διεθνών εταιρικών σχέσεων·
  • Ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να παράγει και να καινοτομεί στο πλαίσιο της παραγωγής φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και των συστατικών τους, με συντονισμένο τρόπο·
  • Ανάπτυξη κοινής στρατηγικής προσέγγισης για τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων στην ΕΕ·
  • Συμβολή στη μόχλευση και την ευθυγράμμιση της ενωσιακής και της εθνικήςχρηματοδότησης για την εφαρμογή λύσεων στις ελλείψεις φαρμάκων.

Ανοικτή σε όλους

Η συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα είναι ανοικτή σε όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς, τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους οργανισμούς τους, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τους/τις επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους/τις ασθενείς, τους/τις καταναλωτές/-τριες, καθώς και άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Συμμαχίας.

Επόμενα βήματα 

Η Συμμαχία θα διαρκέσει 5 χρόνια. Αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της την προσεχή άνοιξη και να δημοσιεύσει τις πρώτες συστάσεις της σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση του εφοδιασμού με φάρμακα κρίσιμης σημασίας έως το φθινόπωρο.

Ιστορικό

Στις 24 Οκτωβρίου 2023 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζονται δράσεις για την καλύτερη πρόληψη και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας στην ΕΕ για τον τρέχοντα χειμώνα και πέραν αυτού. Οι πρόσφατες κρίσιμες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντιβιοτικών, καταδεικνύουν ότι απαιτείται συνεχής συντονισμένη δράση για να καταστούν μακροπρόθεσμα πιο ανθεκτικές οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον κρίσιμα φάρμακα, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Η ανακοίνωση βασίζεται στο έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως στην ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και στη φαρμακευτική μεταρρύθμιση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Αποτελεί συνέχεια μιας ισχυρής έκκλησης των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2023, η οποία επιβεβαιώθηκε στη Γρανάδα τον Οκτώβριο του 2023, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.