Η Επιτροπή δημοσίευσε μια βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάζει τις μεθόδους «ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας» οι οποίες είναι σήμερα διαθέσιμες και συνοδεύεται από μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και των προοπτικών μελλοντικής τους υιοθέτησης. Ο έλεγχος των παθογόνων που βλάπτουν τις καλλιέργειες και τα φυτά είναι απαραίτητος για την επισιτιστική ασφάλεια και προκειμένου οι γεωργοί να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα από την παραγωγή. Πρέπει ωστόσο να γίνεται με ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή, που προκρίνει τη χρήση φυσικών μεθόδων, όπου είναι δυνατόν, και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων ως έσχατη λύση, ονομάζεται ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 1.300 παραδείγματα πρακτικών, τεχνικών και τεχνολογιών, όπως η αμειψισπορά και η ισορροπημένη λίπανση, η παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών, η στοχευμένη και μειωμένη εφαρμογή και, το σημαντικότερο, η προτίμηση για μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης 273 ειδικές ανά καλλιέργεια κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες εκπόνησαν οι εθνικές αρχές και δημόσιοι φορείς των κρατών μελών.
 

Ταυτόχρονα, μια μελέτη διερευνά τις σημερινές πρακτικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα χημικά φυτοφάρμακα, του κόστους εφαρμογής και στη συνολική αποτελεσματικότητά τους. Η μελέτη εξετάζει επίσης τους κύριους παράγοντες και τα κύρια εμπόδια που επηρεάζουν τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ, καθώς και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.