Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Air-Quotas» (Αεροπορικές ποσοστώσεις) και «Stop Destroying Videogames» (Τέρμα στην καταστροφή βιντεοπαιχνιδιών).

Η πρωτοβουλία «Air-Quotas» καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε κάθε χώρα, μηχανισμό ποσοστώσεων άνθρακα των πολιτών, ο οποίος θα ενθαρρύνει την απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων μέσω της καταναλωτικής ζήτησης. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες θεωρούν ότι ο νέος αυτός μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ξεκινώντας από τις αεροπορικές μεταφορές.
 

Οι διοργανωτές και διοργανώτριες της πρωτοβουλίας «Stop Destroying Videogames» καλούν την Επιτροπή να υποχρεώσει τους εκδότες που πωλούν ή χορηγούν άδειες για βιντεοπαιχνίδια στην ΕΕ να αφήνουν τα παιχνίδια αυτά σε λειτουργική κατάσταση (δηλ. ικανά να χρησιμοποιούνται), ώστε να αποτρέπεται η εξ αποστάσεως απενεργοποίησή τους από τους εκδότες.
 

Αμφότερες οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτές. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σ' αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων.
 

Η απόφαση καταχώρισης των πρωτοβουλιών βασίζεται σε νομική ανάλυση του παραδεκτού τους βάσει του κανονισμού για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ). Δεν προδικάζει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές ούτε τις ενέργειες στις οποίες, ενδεχομένως, θα προβεί σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις πρωτοβουλίες λάβει την αναγκαία στήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ.
 

Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας εκφράζει μόνο τις απόψεις της ομάδας των διοργανωτών και διοργανωτριών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Επιτροπής.
 

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης με ελάχιστους αριθμούς υπογραφών σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναλάβει ή όχι δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα και να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

 

Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, μετά την επίσημη καταχώρισή της, δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις σε τομείς της αρμοδιότητάς της.   Οι προϋποθέσεις καταχώρισης είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

 

Από τότε που καθιερώθηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 114 πρωτοβουλίες.