Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την χθεσινή έγκριση από το Συμβούλιο της σύστασης για ένα σχέδιο στρατηγικής για τις κρίσιμες υποδομές, η οποία προτάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.
 

Το σχέδιο στρατηγικής για τις κρίσιμες υποδομές δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν κοινές υποδομές ζωτικής σημασίας. Θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να αντιδρά με συντονισμένο τρόπο σε σημαντικά περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Το σχέδιο στρατηγικής προβλέπει μια πορεία δράσης με μέτρα που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν σημαντικά περιστατικά που πλήττουν κρίσιμες υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών αγορών, της υγείας, του πόσιμου νερού, των λυμάτων, των ψηφιακών υποδομών, της δημόσιας διοίκησης, του διαστήματος και των τροφίμων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης, της επικοινωνίας και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών.
 

Το σχέδιο στρατηγικής για τις κρίσιμες υποδομές είναι το πλέον πρόσφατο μέτρο που έλαβε η ΕΕ για την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών και της ανθεκτικότητάς τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας καίριων υποδομών και δικτύων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, την αναθεωρημένη οδηγία για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών (NIS2) και τη σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών.