Η Επιτροπή δημοσίευσε την πέμπτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια έχει θέσει τον στόχο της δημιουργίας, ως τα μέσα του 2024, τουλάχιστον 60 συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στις οποίες θα συμμετέχουν πάνω από 500 πανεπιστήμια. Η πρόσκληση λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2024.

Η εν λόγω προκήρυξη θα στηρίξει την εμβάθυνση της θεσμικής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και νέες συμμαχίες. Μια σημαντική καινοτομία φέτος είναι η δυνατότητα συγκρότησης μιας Κοινότητας Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για στενότερη συνεργασία, η οποία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταλλαγή αποτελεσμάτων και ορθών πρακτικών μεταξύ των συμμαχιών αλλά και πέραν αυτών.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Με τις ευρωπαϊκές διεθνείς πανεπιστημιουπόλεις τους, οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων κάνουν πραγματικότητα την Ευρώπη για τις νέες γενιές. Συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός ισχυρού αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη και στην καλλιέργεια μελλοντικών δεξιοτήτων για τους νέους σπουδαστές και για τους διά βίου εκπαιδευόμενους, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης. Στους σπουδαστές προσφέρεται μια διεθνής, πολυεπιστημονική και κοινωνικά ευσυνείδητη τριτοβάθμια εκπαίδευση, με καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Σημαίνει επίσης την αναγνώριση ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου σε ολόκληρη την Ευρώπη ως σύμβολου αυτών των δεξιοτήτων του μέλλοντος.» 

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας προσέθεσε: «Έχουμε αναλάβει μια ισχυρή δέσμευση υπέρ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Με τη φετινή προκήρυξη Erasmus+ θα ενισχύσουμε τη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη συμμετοχή πάνω από 500 πανεπιστημίων έως τα μέσα του 2024. Η προκήρυξη προσφέρει ευκαιρίες για τη δημιουργία συμμαχιών με ανοικτές, πράσινες και συνδεδεμένες διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις, στις οποίες οι εμπειρίες κινητικότητας και συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όπου οι σπουδαστές μπορούν να εργάζονται διασυνοριακά με καθηγητές, ερευνητές, εταιρείες και φορείς καινοτομίας σε διεπιστημονικά διεθνή έργα.»

Οι Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στηρίζουν τη διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε διάφορα ιδρύματα τριτοβάθιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας όλες τους τις αποστολές: εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και προσφορά στην κοινωνία. Έπειτα από τις προκηρύξεις Erasmus+ του 2019, του 2020, του 2022 και του 2023 έχουν δημιουργηθεί 50 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στις οποίες σήμερα συμμετέχουν πάνω από 430 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.