Η Επιτροπή ζητά από το ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ήτοι συσκευασίες τροφίμων, μαγειρικά ή επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη μεταφορά τροφίμων. Οι απόψεις των οικονομικών φορέων, των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ και των πολιτών θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Στόχος της αναθεώρησης είναι η βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και της δημόσιας υγείας, ιδίως μέσω της μείωσης της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, η στήριξη της χρήσης καινοτόμων, επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Στην αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν ήδη επισημανθεί σημαντικές ελλείψεις, όπως η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων για τα μη πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, η έλλειψη κανονιστικής καθοδήγησης σχετικά το τελικό προϊόν όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, οι δυσκολίες εφαρμογής και η έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες, έως τις 11 Ιανουαρίου 2023, και θα συμβάλει στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει επίσης στοχευμένες διαβουλεύσεις με τους καταναλωτές, τα κράτη μέλη της ΕΕ, οικονομικούς φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ θα πραγματοποιήσει και μελέτες για την υποστήριξη της νέας νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες:  https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_el