Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥ) INTERREG 2021-2027, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισόρροπη, οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΥ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση πέντε διασυνοριακών Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027. Ειδικότερα:

 • Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα – Ιταλία”
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα – Κύπρος”
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα – Αλβανία”
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα –Βόρεια Μακεδονία”

Η ΕΥ λειτουργεί ως Εθνική Αρχή των παρακάτω Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα:

 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg Euro-MED”
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg IPA ADRION”
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg NEXT Mediterranean Sea Basin” (“NEXT MED”)
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg NEXT Black Sea Basin”
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας “Interreg Europe”
 • INTERACT

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON

Website https://interreg.gr/

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Θεσσαλονίκη, GR – 570 01

Τηλ. κέντρο: (+30) 2310 469 600

Email: interreg@mou.gr