Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 717/1977, και άρχισε να λειτουργεί το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΔΕΟΔ είναι εθνικός φορέας τεκμηρίωσης και έρευνας, ο οποίος λειτουργεί με την μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαθέτει όμως τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του. Επίσης το ΚΔΕΟΔ ορίστηκε από την ίδρυσή του, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως “Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης” (ΚΕΤ).

Ο σκοπός του ΚΔΕΟΔ είναι:

α. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάδοση της γνώσης όλων των πεδίων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

β. Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με το επιστημονικό του αντικείμενο προς το Κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

 

Το επιστημονικό αντικείμενο του ΚΔΕΟΔ είναι:

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό δίκαιο

Το Διεθνές Εμπορικό δίκαιο

Το δίκαιο της Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Το δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων

Το δίκαιο της Ενέργειας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΙστότοποςCIEEL – CENTRE OF INTERNATIONAL & EUROPEAN ECONOMIC LAW

Διεύθυνση: Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 0030-2310-486900

E-mail: kdeod@cieel.gr