Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών εκδόσεων σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ενωσιακό δίκαιο, στις δημοσιεύσεις, στα ανοικτά δεδομένα, στα αποτελέσματα ερευνών, στις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων και σε άλλες επίσημες πληροφορίες που παρέχει η ΕΕ. 

Αποστολή της είναι να υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ και να μεριμνά ώστε αυτό το ευρύ φάσμα πληροφοριών να είναι διαθέσιμο στο κοινό ως προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας και της διάδοσης της γνώσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την «Ευρώπη και Εγώ», επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα εδώ: Η ΕΕ & εγώ