Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους 18-30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμόκαι να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. 

Το Πρόγραμμα έχειστόχονα ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τηςβιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιοευάλωτα μέλη των κοινωνιών, οι νέοι υλοποιούνέμπρακτα τις αξίες της Ε.Εκαι αποκτούν επίσης δεξιότητες και εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή τους. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με τον ειδικό τουπροϋπολογισμό ύψους 1,009€ δισ.για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει ευκαιρίες σε τουλάχιστον270.000 νέους ανθρώπους.Οι νέοι αυτοί θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους σχεδίων αλληλεγγύης. 

Αφορά προγράμματα όπως: 

Αυτά μπορούν να αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων — την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή, το περιβάλλον και τη φυσική προστασία, τη μετανάστευση, τον πολιτισμό, την ανθρωπιστική βοήθεια και πολλά άλλα.