Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2027

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, απλά, ΕΣΠΑ αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας, με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα  Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής είναι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο σχετιζόμενους μεταξύ τους σκοπούς:

 • την υποστήριξη για τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης και
 • την υποστήριξη για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών υποδομών.

Μαζί με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής χρηματοδότησης που πραγματοποιεί η ΕΕ, και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών δαπανών της ΕΕ. 

 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το ΕΣΠΑ 2021-2027 διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

 •     Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027
 •     Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027
 •     Διαβουλεύσεις Προγραμμάτων
 •     Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχετικές εκδηλώσεις


Στόχοι της Πολιτική Συνοχής 2021-2027 

Οι πολιτικές της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

 •     μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 •     μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 •     μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα
 •     μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
 •     μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ για την κεντρική Μακεδονία στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.pepkm.gr/web/guest/home